Projekta partneri

 

Aktīva projekta darbība 2014.gadā Latvijā, Igaunijā un Lielbritānijā

Ilze saleniece, projekta starptautiskās sadarbības koordinatore

Lai arī Latvijā notiek lielākā daļa projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” aktivitāšu, tomēr arī projekta sadarbības partneri – Igaunijas organizācija „Mondo” un Līdsas Attīstības izglītības centrs Lielbritānijā – aktīvi līdzdarbojas projektā.

Otrais projekta gads Latvijā ir raksturojams ar aktīvu sadarbību ar 21 projekta skolu dažādos Latvijas reģionos. Gan skolotājiem, gan skolas administrācijas pārstāvjiem, gan jauniešiem, gan arī izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem tiek piedāvātas izglītojošas aktivitātes un informatīvie un mācību materiāli dažādās globālās izglītības tēmās, tādējādi nodrošinot prasmju un zināšanu paaugstināšanos un profesionālo sadarbības tīklu veidošanos.

Igaunijā projekta ietvaros tiek izstrādāta globālās izglītības programma krievu valodā, tādējādi mērķējot ar globālās izglītības tēmām aizsniegt skolotājus un  jauniešus, kuru mācības norit krievu valodā. Programmas izstrādē iesaistīti organizācijas „Mondo” sadarbības partneri – pieredzējuši sociālo zinātņu mācību priekšmetu skolotāji. Programma tiks veidota uz „Mondo” iepriekš izveidotās programmas „Globalizētā pasaule” bāzes. Programma tiks testēta jeb aprobēta 10 skolās – 5 skolās, kur mācību valoda ir igauņu un 5 skolās, kur mācības notiek krievu valodā. Gala rezultātā tiks izdots arī mācību materiāls. Lai veicinātu sadarbību Baltijas valstu mērogā un apmainītos ar idejām, pieredzē gūtajām atziņām, projekta ietvaros tiks organizētas arī Latvijas-Igaunijas pieredzes apmaiņas vizītes skolotājiem, kā arī tiks veicināta gan jauniešu, gan skolēnu saziņa e-vidē.

Savukārt, britu sadarbības partneris – Līdsas Attīstības izglītības centrs – sadarbosies ar trīs skolām, un šīs sadarbības mērķis ir izveidot Globālās izglītības aktivitāšu efektivitātes un kvalitātes izvērtēšanas kritērijus. Ņemot vērā, ka Lielbritānijai ir vairāk kā 30 gadu pieredze attīstības/globālās izglītības jomā, pašlaik aktuāls ir jautājums par dažādu globālās izglītības aktivitāšu un materiālu efektivitāti. Līdsas Attīstības izglītības centrs ir bijis iesaistīts vairāku gan skolotāju pašvērtējuma, gan skolas darbības un mācību procesa metodoloģiju izstrādē, tādēļ arī ir uzņēmies vadošo lomu šajā uzdevumā. Gan projekta īstenotājs Latvijā – Izglītības attīstības centrs, gan projekta sadarbības partneris Igaunijā – organizācija „Mondo” – ir ieinteresēti izstrādātos kritērijus piemērot vietējam kontekstam un vajadzībām.

Lai pārrunātu projekta aktualitātes, savstarpējo sadarbību un nākamos projekta soļus, visi trīs projekta sadarbības partneri tiksies Latvijā 2014.gada 5.aprīlī

---------------------------------------

Projekta sadarbības partneri. Kāpēc tieši šīs IAC projekta sadarbības organizācijas?


Līdsas Attīstības izglītības centrs Apvienotajā Karalistē (Leeds Development Education Centre) 

www.leedsdec.org.uk

Adam Ranson, projekta vadītājs AK, tālrunis:  0113 380 5655, e-pasts: adam@leedsdec.org.uk

 

Līdsas Attīstības izglītības centrs (Līdsas AIC) ir organizācija, kas darbojas izglītības jomā jau vairāk kā 30 gadus ar mērķi veicināt sabiedrības informētību un izpratni par globāli ilgtspējīgu attīstību un ir atpazīstami un ietekmīgi gan Apvienotajā Karalistē, gan citur Eiropā. Pēdējo 15 gadu laikā centra vadītajos projektos ir sagatavotas  neskaitāmas publikācijās skolotājiem un jauniešu lietu darbiniekiem par attīstības izglītības tematiku, tās ir izplatītas vietējā, nacionālajā un starptautiskajā mērogā. Kopš 2000.gada AIC ir būtiska loma Jorkšīras un Hamberas reģiona attīstības izglītības politikas veidošanā, kā arī aktīvam darbam nacionālajā līmenī. Līdsas AIC nozīmīgākie sadarbības partneri ir citas nevalstiskās organizācijas, ministrijas, attīstības sadarbības aģentūras, Lielbritānijas attīstības izglītības centri, skolas un izglītības institūcijas, kā arī ar Eiropas Savienības attīstības sadarbības un izglītības spēlētāji.

Līdsas AIC ir nozīmīga pieredze apmācību organizēšanā un skolu konsultāciju darbā, kā arī darbā ar globālās dimensijas integrēšanu skolu mācību programmās un attīstības jeb globālās izglītības stratēģiju izstrādi. Līdsas AIC darbinieki un eksperti ir vadījuši daudzas nodarbības dažādās attīstības jeb globālās izglītības konferencēs un semināros gan Lielbritānijā, gan Eiropā. Eiropā Līdsas AIC ir zināms un novērtēts kā dažādu izglītojošu materiālu sagatavotājs un izdevējs.

Nevalstiskā organizācija MONDO (Igaunija) www.mondo.org.ee                       

Johanna Helin, projekta koordinatore, tālrunis: +372 677 5445, e-pasts: johanna@mondo.org.ee

 

Viens no pirmajiem un atpazīstamākajiem attīstības/globālās izglītības un attīstības sadarbības «spēlētājiem» Igaunijā, kuras mērķi ir paaugstināt Igaunijas iedzīvotāju informētību un izpratni par globalizācijas izaicinājumiem, veicināt un popularizēt toleranci, cieņu pret cilvēka tiesībām un solidaritāti ar cilvēkiem, kas dzīvo nabadzīgākos reģionos. MONDO darbojas sekojošos virzienos: izglītības, attīstības izglītības aktivitātes, organizācijas biedru un sabiedrības izglītošana par humāno palīdzību un attīstības sadarbību, attīstības sadarbības koordinēšana, īstenošana, humānās palīdzības organizēšana un nodrošināšana. Izglītības attīstības centram Mondo pieredze ir svarīga kā jaunās Eiropas Savienības dalībvalsts pieredze darbā attīstības /globālās izglītības jomā, kas veikusi līdzīgu vēsturisko attīstības ceļu un  pārmaiņas izglītībā.

Britu padome Latvijā www.britishcouncil.lv

Ilze Saleniece, projekta vadītāja, tālrunis: +371 6 7281730, e-pasts: ilze.saleniece@britishcouncil.lv

 

Starptautiska organizācija (vairāk kā 100 valstīs pasaulē), kas veic plaša spektra aktivitātes izglītības sektorā. Īstenojusi projektus Latvijā, kas saistīti ar attīstības/globālās izglītības tematiku (starpkultūru attiecības, globālā pilsonība u.c.), kā arī globālā mēroga projektus un sagatavojusi materiālus attīstības/globālās izglītības jomā.

 

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv