Balvu Valsts ģimnāzija

 

Pieteikumā līdzdalībai projektā skolas komanda rakstīja:

 

„Stundās jāstrādā, lai novērstu stereotipu un aizspriedumu rašanos skolēnos. Tieši viņi veidos labāku un saliedētāku sabiedrību, kas spēj konkurēt globālajā pasaulē.”

 

Skolas komanda (no kreisās):

Ieva Useniece 

ģeogrāfijas skolotāja

Ināra Konivale

direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Valentīna Pužule

dabaszinību, ģeogrāfijas, veselības mācības un bioloģijas skolotāja

Līga Andersone 

sociālo zinību, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv