Tukuma 2.vidusskola

Pieteikumā līdzdalībai projektā skolas komanda rakstīja:

 

„Mūsu skolā mācās dažādu tautību bērni, tādēļ mācību un audzināšanas procesā jāprot iedzīvināt starpkultūru attiecības, sadarbības, tolerances un solidaritātes prasmes, izpratni par vērtību daudzveidību.”

 

Skolas komanda (no kreisās):

 

Evita Korna  - direktora vietniece audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja,

Ilze Bulaha  - sociālo zinību, latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību, mājturības un tehnoloģiju skolotāja,

Skaidrīte Prancāne - Latvijas un pasaules vēstures, filozofijas, ētikas, politikas un tiesību, sociālo zinību skolotāja,

priekšplāna: Vēsma Kaņepe - sociālo zinību skolotāja.

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv