Materiāli un resursi

Tālākizglītības programmas

Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" tālākizglītības programma pedagogiem

 

Metodiskie materiāli

Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā
To sagatavošanā piedalījās projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" (2009.-2011.) komanda, Latvijas un ārzemju eksperti - izglītības un attīstības izglītības (AI) jomas speciālisti. Vadlīnijas satur vispārīgas rekomendācijas izglītotājiem un citiem interesentiem par AI mācīšanas pamatprincipiem. Vadlīnijās ietverti attīstības izglītības (AI) satura jautājumi un vieta mācību priekšmetu standartos, ieteikumi, kā AI mācīt stundās un kā īstenot ārpusstundu pasākumus, kā arī Lielbritānijas, Čehijas un Slovēnijas ekspertu ieteikumi.

Metodiskais materiāls attīstības/globālajā izglītībā

Līdzās vadlīnijām, projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" (2009.-2011.) ietvaros tika sagatavots un izdots apjomīgs metodiskā materiāla attīstības/globālajā izglītībā izdevums papīra un CD formātā. Tajā iepazīstiet projekta skolu pieredzi, stundu plānu un aktivitāšu piemērus, Latvijas un ārvalstu attīstības/globālās izglītības ekspertu viedokļus un projekta pētījuma rezultātus, kā arī lasiet vairākas dziļas domas par pasauli, kurā dzīvojam un mūsu katra lomu tajā.

Attīstības/globālās izglītības ceļvedis
Šodienas jaunieši aug par pilsoņiem, kuriem nākotnē nāksies pieņemt lēmumus par ļoti atšķirīgiem un pretrunīgiem jautājumiem un viedokļiem globālajā pasaulē. Lai kļūtu par globālās pasaules pilsoņiem, jauniešiem jābūt iespējai jau savlaicīgi iesaistīties šo jautājumu risināšanā. Globālais pilsonis ir tas, kurš • apzinās plašo pasauli un izprot savu kā pasaules pilsoņa lomu tajā • respektē un novērtē dažādību • izprot pasaules kopsakarības • piedalās sabiedrības dzīvē gan vietējā, gan globālā līmenī • vēlas darboties līdztiesīgas un ilgtspējīgas pasaule labā • rīkojas atbildīgi un nesamierinās ar sociālo netaisnību līdzās.

 

Interneta resursi
Projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" (2009.-2011.) resursu saraksts

Itāļu fotogrāfa Gabriele Galimberti fotoprojekts „Rotaļlietas stāsts” – 50 pasaules valstu bērni un viņu rotaļlietas http://www.gabrielegalimberti.com/

Infografikas par tēmām, kas saistītas ar globālo izglītību www.neogeo.lv

Par projektu „Radiatori: Āfrika – Norvēģijai”. Materiāls, lai mācītu par stereotipiem http://www.africafornorway.no/ un http://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k

Pasaules miera indekss http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index   

ANO Tautas attīstības indekss http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi

Statistika par pasaules  iedzīvotājiem - http://www.worldometers.info/   un    http://www.census.gov/

Statistika par Latvijas iedzīvotājiem:  http://www.csb.gov.lv/

UNESCO Statistikas institūta video par bērniem, kuri neapmeklē skolu: http://www.youtube.com/watch?v=Ft5sDJG054w

Starptautiskā kafijas organizācija: http://www.ico.org/

Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs, Vidzemes Augstskola, raksts Kāpēc skolai ir vajadzīgas globālās zināšanas?

Timura Tomsona raksts Eirocentrisms Latvijas izglītībā

Pasaules kartes www.worldmapper.org

 Pasaules Dabas Fonds - Ekoloģiskās pēdas nospieduma kalkulators

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv