Atvērtā diena Babītes vidusskolā

 

10.aprīlī projekta atvērtā diena notika Babītes vidusskolā. Tajā piedalīties atklātajās stundās piedāvāja skolotājas Diāna Eglīte un Janīna Amola.  Foto

10.klases skolēni politikas un tiesību stundā mācījās attīstības jomas vēsturi. Skolotāja Diāna Eglīte izmantoja projektā sagatavoto prezentāciju un izdales materiālus, lai mācītu, kā tiek mērīta attīstība, kas ir attīstības sadarbība un kā tā tiek īstenota. Skolēni ieinteresēti piedalījās nodarbībā, demonstrēja labas zināšanas un izteica viedokli par vairākiem jautājumiem. Dažādi viedokļi tika izteikti par to, vai un kā valstu nevienmērīgu attīstību novērst. Dažas skolēnu atziņas:  „Valstu attīstību vajag veicināt, tikai tai katrā valstī jānotiek citādāk; nav nepieciešams novērst valstu nevienmērīgu attīstību, jo tad daudzas attīstības valstis pieļautu tās pašas kļūdas, ko attīstītās valstis.” Stundas noslēgums izvērsās īpaši  emocionāls, to rosināja informācija par ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem. Vairāki skolēni atsaucās uz pašu redzēto attīstības valstīs. Kāds atzina: „Esmu bijis attīstības valstīs un redzējis, kā tur skolēni mācās – viņiem nav ierīkotas klases, mācības notiek ārā, bērni sēž uz zemes, tāfele ir pieslieta pie sētas, bet viņi visi grib mācīties. Izglītība ir pats svarīgākais, lai notiktu attīstība, visiem ir jābūt iespējai iemācīties rakstīt un lasīt.”

4.klases skolēni sociālo zinību stundā turpināja mācīties par vidi un katra atbildību pret dabu. Skolotāja Janīna Amola stundā  skolēniem piedāvāja piedalīties dažādās aktivitātēs, paust savu viedokli un domāt par to, ko katrs var darīt, lai aizsargātu apkārtējo dabu. Skolēni atskatījās uz iepriekšējās stundās paveikto, mācījās, kas ir ekoloģiskā pēda un ko darīt, lai to mazinātu. Skolēni izteica savus spriedumus par to, kas ietekmē ekoloģiskās pēdas lielumu, kāpēc pēdas nospiedums cilvēkiem ir atšķirīgs.

Klases  vide un  skolēnu diskusijas liecināja par to, ka skolēni globālās izglītības tematiku mācās sistemātiski un jēgpilni, pie sienām bija izliktas skolēnu atziņas un arī attēli, kas izmantoti stundās.

Skolēni iepazīstināja ar to, ko katrs no viņiem jau dara, lai saudzētu dabu: „Es aizrādu citiem, ja viņi piesārņo vidi; es nemetu atkritumus zemē; es nededzinu kūlu; es vācu stiklus, lai dzīvnieciņi mežā nesagriež kājas; es nenospiežu kukaiņus.”

Skolas projekta komandas koordinatore Anita Kalniņa norādīja, ka projekta materiālus par noderīgiem atzīst arī citi skolotāji un labprāt izmanto savos mācību priekšmetos, lai mācīšanos padarītu aizraujošāku.

Paldies Babītes vidusskolas projekta komandai par aizrautību un ieinteresētību! 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv