Globālās izglītības stundas Olaines 2.vidusskolā

 

29.aprīlī piecas globālās izglītības tematikas atklātās stundas notika Olaines 2.vidusskolas 6., 8., 10 un 12.klašu skolēniem, tās vadīja skolas projekta komandas skolotājas Marina Fominiha, Kristina Eihvalde un Jeļena Alute, kā arī ekonomikas skolotāja Tatjana Fastoviča, kura pēc kolēģu atgriešanās no globālās izglītības semināriem, bija ļoti ieinteresēta materiālu un metožu izmantošanā. Foto

Šīs dienas laikā bija iespēja vērot 5 stundas par globālās izglītības tematiku. 6.klases vēstures stundā skolotāja Marina Fominiha skolēnu uzmanību vērsa naudas vēsturei, izmantojot tēmas Sociālais taisnīgums: Nauda sagatavotos materiālus. Skolēni ieinteresēti un aktīvi pētīja dažādu pasaules valstu naudaszīmes, noskaidroja naudas kā maksāšanas līdzekļa attīstības vēsturi un veica stundas izvērtējumu un apkopojumu. Stunda noritēja bilingvāli. 

10.klases skolēni ekonomikas stundā apguva godīgās tirdzniecības aspektus globālo preču ražošanas procesā, kā arī kafijas kā preces vietu pasaules ekonomikā. Šī stunda bija ļoti aktīvs mācīšanās process, kurā emocionālas, statistiskas, definējošas un video informācijas starpā skolēni izspēlēja spēli  par kafijas ceļu līdz patērētājam un kafijas cenas veidošanos, kurā skolēniem iespēja vērtēt, argumentēt un secināt, kas saņem vismazāko samaksu par preci, ko lietojam ikdienā. Skolotāja nobeidz stundu ar jautājumu, kā mēs kā patērētāji varam to ietekmēt?

Savukārt dubultstundā 12.klases skolēniem filozofijas, vēstures un tiesību skolotāja Kristīne Eihvalde piedāvāja tēmu par mediju lomu globālajā pasaulē. tajā skolēniem bija iespēja diskutēt par jauniešu mediju lietošanas ieradumiem, atkārtot ģeogrāfijas stundās gūtās zināšanas, vērtēt mediju lomu ikdienas dzīvē un laba žurnālista īpašībām, kā arī dziļāk iepazīties ar žurnālista P. Grestes profesionālo un personisko pieredzi dažādu pasaules notikumu atspoguļošanās pasaulē. Mani iedvesmoja tas, ka ir tādi cilvēki, kuri velta sevi profesijai par 100%, žurnālista darbs ir ļoti atbildīgs, Medijiem ir plaša ietekme, bet mēs varam izvēlēties, būt ietekmētam, vai nē - pēc stundas raksta skolēni.

Vēl Olaines skolā bija iespēja vērot stundu par pārtikas drošību, ko skolotāja Jeļena Alute vadīja 8.klases meitenēm mājturības stundā. Tajā svarīgāki bija pārrunāt veselīga uztura jautājumus, atkārtot un  uzzināt jaunu par veseliem ēšanas paradumiem, kā arī pats svarīgākais - pielietot šīs zināšanas praksē. 

Paldies skolas direktorei Ludmilai Osipovai par  laipnu uzņemšanu, iespēju ieskatīties skolas, skolotāju un skolēnu ikdienas darbā un pārliecināties, kā skolā ikdienā dažādās klašu grupās apgūst globālo tematiku. Augstu vērtējam skolotāju profesionalitāti!

 

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv