Ventspils skolēni mācās saprast sevi un citus

 

24.aprīlī Ventspils 4.vidusskolas projekta komanda aicināja ciemos, lai vērtētu, kā globālā izglītība tiek īstenota skolas praksē mācoties dažādus mācību priekšmetus.

Ar prieku varēja vērot, cik jēgpilni strādā skolotājas Līga Taubere un Baiba Millere  3.klases skolēniem  mācot saprast  dažādu Eiropas tautu pasakās ietverto gudrību nozīmi un saistīt tās katram ar sevi. Skolotājas bija noorganizējušas pasākumu, kurā skolēni iepazinās ar četru Eiropas tautu - angļu, igauņu, lietuviešu un poļu tautas pasakām. B.Millere ne tikai māca sociālās zinības, bet ar skolēniem ikdienā satiekas arī skolas bibliotēkā un aicina viņus būt par čakliem lasītājiem. Projektā apgūtā metodika, kā  citu tautu kultūras iepazīt caur pasakām, skolotāju rosināja sagatavot nodarbību ciklu dažādu vecumu skolēniem par latviešu, Eiropas un pasaules tautu pasakās ietvertajām vērtībām. Skolotājas nodarbības vadīšanā iesaistīja arī vidusskolēnus, kuri jaunākajiem skolēniem viņiem saistošā veidā pastāstīja pamatinformāciju par valstīm, kuru pasakas tika lasītas. Skolēni mērķtiecīgi tika vesti pasaku pasaulē ar mūzikas, iztēles un fantāzijas palīdzību. Vecāko klašu skolēni mazajiem skolasbiedriem palīdzēja lasīt un saprast pasaku jēgu, izveidot pasaku tēlus un sagatavoties piedalīties improvizētā uzvedumā, kas atklāj pasakas saturu pārējiem. Ar lielu atbildību skolēni lasīja un „atdzīvināja” citu tautu pasakas ar tēlu palīdzību un skaidroja pasakās ietvertos padomus. Skolēni atcerējās arī latviešu tautas pasakas un atzina, ka tās cilvēkus aicina kļūt labākiem un pasaku nozīme dažādām tautām ir līdzīga.  Nodarbības noslēgumā skolēni izteica secinājumus par to, ko pasakas viņam ir mācījušas, tika minēts, ka pasakas liek būt drosmīgiem, saticīgiem, mērķtiecīgiem, draudzīgiem, labestīgiem, devīgiem, mīlēt sevi un sadzīvot ar savu ķermeni. Apkopojot paveikto, skolotājas norādīja, ka citu tautu gudrības saprašana palīdz saglabāt un arī attīstīt labo katram sevī.

Skolotāja Kristīne Kornijanova vadīja stundu 11. un 12.klases skolēniem politikā un tiesībās par ceturto varu – masu medijiem un to lomu mūsdienu sabiedrībā. Stundas tēma skolēniem bija aktuāla, tika izmantoti piemēri un fakti no ikdienas dzīves. Stunda rosināja karstas diskusijas un pārdomas gan par žurnālistu ētiku un  uzdevumiem sabiedrībā, gan par katra paša atbildību notiekošā izpratnē un lēmumu pieņemšanā. Skolēni vērtēja, kā masu informācijas līdzekļi ietekmē sabiedrību, stundā spraigas diskusijas izvērsās par to, kādam ir jābūt labam žurnālistam. Gan nopietni, gan ar joku tika minēts, ka labs žurnālists ir drosmīgs, gudrs, izskatīgs, kopts, atjautīgs u.c. Skolotāja prasmīgi vadīja diskusiju, klasē bija sadarbīga un mācīties rosinoša atmosfēra. Stunda skolēniem sniedza gan zināšanas par aktualitātēm Latvijā un citur pasaulē, gan arī stiprināja prasmes, kas ikvienam nepieciešamas dzīvojot pilsoniskā sabiedrībā un pieņemot atbildīgus lēmumus.

Skolas projekta komandas darbu globālās izglītības īstenošanā atzinīgi vērtēja skolas direktore Dagnija Gromova un apliecināja skolotāju augsto profesionālo kompetenci mācot skolēniem cienīt un saprast daudzveidību pasaulē.

Paldies Ventspils 4. vidusskolas komandai par prasmi un sirds siltumu darbā ar skolēniem mācot viņiem saprast sevi un citus cilvēkus!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv