Aprīlis 2015

„Ja Jums būtu jāsastāda pasaules valstu līderu foruma darba kārtība, kādus jautājumus Jūs uzdotu viņiem apspriest?”

 Šādu jautājumu uzdevām projekta skolu jauniešiem, gatavojoties globālās izglītības forumam, kurš jūnijā notiks Valmierā. Lūk, jauniešu viedokļi par šobrīd pasaulē aktuālāko.

 

- Drošības jautājums. Tas ir ļoti plašs - sākot ar to, ko cilvēks nespēj ietekmēt, piemēram, dabas katastrofas, slimības un beidzot ar teroraktiem, tiesu darba kvalitāti, finansiālo nedrošību, bezdarbu, nabadzību un badu - lietām, kuras atkarīgas no cilvēkiem pašiem. Par šo jautājumu ir jārunā, lai novērstu kaitējumus un uzlabotu tehnoloģijas, lai mazinātu risku tur, kur varam to ietekmēt.

- Visglobālākā problēma ir piesārņojums, jo tas ir skāris visas pasaules valstis.  Gaisa piesārņojums ir liels risks cilvēku veselībai. Pasaules Veselības organizācijas pētījumi rāda, ka pilsētu gaisa piesārņojums rada 1,3 miljonu nāves gadījumu pasaulē katru gadu. Cilvēkiem jāizvērtē mašīnu izmantošana ikdienā, rūpnīcu izejvielu kvalitāte, atkritumu šķirošanas iespējas un citi saistīti jautājumi.

- Nākotnes iespējas - cilvēka attīstībai, izglītībai un dzīves labklājībai. Uzlabojot šo jautājumu, augtu arī valsts attīstības līmenis, jo cilvēki ir tie, kuri veido valsti. Visiem ir tiesības uz izglītību un labu nākotni. Līderu uzdevums būtu rast kopīgus risinājumus un veidot savstarpējo sadarbību, lai katram būtu gan izglītība, gan darbs.  

- Kā uzlabot dzīves kvalitāti valstīs, kurās ir bads, nav iespējas iegūt izglītību, ir slimības, nav pietiekošu iztikas līdzekļu? Šos jautājumus ir būtiski risināt, lai mazinātu nevienlīdzību pasaulē.

- Kādi ir iespējamie pasākumi, lai novērstu pārmērīgu resursu iznīcināšanu pasaulē? Resursi pasaulē ir ierobežoti, turklāt tie ir nevienmērīgi sadalīti: Āfrikā visa pietrūkst, bet Eiropā visa ir daudz. Iegūtos resursus nabadzīgajās valstīs ar tur esošo cilvēku darbaspēku izved uz attīstītajām valstīm. Šāda nevienlīdzība būtu jāmazina.

- Kā varētu uzlabot pasaules izglītības sistēmu, lai visās valstīs bērni varētu iegūt vismaz pamatizglītību? Āfrikā ir daudz analfabētu, un daudzās attīstības valstīs nav iespējas iet skolā, bet tieši šodienas jaunieši būs nākotnes pasaules veidotāji.

- Kā risināt migrācijas jautājumus? Pēdējā laikā gandrīz katru dienu bojā iet simtiem bēgļu, kuri mēģina ierasties Eiropā labākas dzīves meklējumos. Līderiem būtu jārunā par cilvēktiesībām un cilvēkdrošības jautājumiem.

-          Kā sekmēt godīgo tirdzniecību, lai tie, kuri audzē produktu, saņemtu cienīgu atalgojumu, bet tie, kuri iegādājas preci saprastu, ka ražošanā un tirdzniecībā jāievēro vienlīdzīgu tiesību princips.

- Kā apturēt valstu un dažādu grupējumu savstarpējos konfliktus? Mēs mūsdienu pasaulē dzīvojam viens otram tik tuvu kā nekad. Konflikti rodas teritoriju, resursu, reliģijas, politisko uzskatu dēļ, arī vēsturisku iemeslu veicināti.

- Kā sekmēt jauniešu iesaisti darbā pēc skolas beigšanas? Daudzi nevar atrast darbu. Būtu svarīgi apzināt citu valstu pieredzi, sadarbojoties starptautiska līmeņa politiķiem, uzņēmējiem, jauniešu izglītotājiem.

- Kā skolas jaunieši sadarbībā ar vietējo sabiedrību var iesaistīties labdarības pasākumos, lai uzlabotu situāciju kādā no mazāk attīstītajām pasaules valstīm? Ikviena kopiena aktīvu vietējo līderu vadībā, spēj ietekmēt kāda cilvēka dzīvi citur pasaulē.

- Kā izglītības sistēmā visos līmeņos iekļaut globālās izglītības jautājumus? Ikvienam iedzīvotājām, lai kurā valstī viņš dzīvotu, ir būtiski saprast, ka katrs var ietekmēt norises sev apkārt un vienlaikus arī pasaulē. Tāpēc izglītošanās procesam, globālās izpratnes veicināšanai būtu jāaptver pēc iespējas vairāk cilvēku, radot izpratni par lokālām un globālām norisēm un to savstarpējām attiecībām.

- Izglītības jautājumi. Mūžizglītības iespējas, izglītība kā atslēga labākai dzīvei, jaunāko tehnoloģiju sapratīga izmantošana izglītošanās procesā. Ko darīt, lai jaunieši, kas pabeiguši studijas paliktu savā valstī?

- Kā nodrošināt mieru pasaulē? Viens no veidiem, kā risināt konfliktus starp valstīm diemžēl joprojām ir karš. Karadarbība pakļauj briesmām ne tikai pieaugušos, bet arī bērnus. Viņi tiek nogalināti, sakropļoti, pārdoti verdzībā, padarīti par bāreņiem.

- Kā nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, kas atbilst pašreizējām vajadzībām, bet neapdraud iespējas īstenot nākamo paaudžu vajadzības? Skābie lieti, kaitīgu gāzu emisija atmosfērā, zemes un ūdeņu piesārņojums. Pieaug saslimstība, mainās ekosistēma, izzūd neatjaunojamie dabas resursi, notiek klimata izmaiņas un dabas katastrofas.

- Kā mazināt terorisma un kiberuzbrukumu draudus pasaulē?

- Kā veidot starptautisku sadarbību atkarības vielu izplatības samazināšanā? Alkohols, cigaretes, narkotikas apdraud arvien vairāk cilvēku visā pasaulē. Cīņā ar atkarībām visu pasaules valstu mērķiem ir jābūt vienotiem.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv