Janvāris 2014

 

Kopsavilkums par projekta skolās paveikto

 

IAC komanda pabeigusi apkopot 2013.gada novembrī un decembrī projekta skolās paveikto. Sakām paldies visiem skolēniem, pedagogiem un citiem globālās izglītības interesentiem par lielisko veikumu!

Nepilna mēneša laikā - no projekta ievadsemināra līdz mācību semestra noslēgumam projekta skolās:

 

  • notikusi 141 globālās izglītības mācību stunda, kurā piedalījušies 2497 skolēni, globālo izglītību iepazinuši audzēkņi visos vecumposmos – no pirmskolas līdz vidusskolas izlaiduma klasēm, bet visvairāk – 12., 9. un 8.klasēs,
  • globālās izglītības tēmas visvairāk aplūkotas sociālo zinību, ģeogrāfijas un klases audzinātāja stundās; projekta materiāli kopumā piedāvāti 20 dažādos mācību priekšmetos,
  • projekta skolu pedagogi savās klasēs izmēģinājuši visas ievadseminārā demonstrētās GI tēmas, populārākās nodarbības bijušas „Kā mēs viens otru redzam (stereotipi)” un „Sociālā un ekoloģiskā atbildība”,
  • projekta skolu komandas noorganizējušas globālās izglītības pasākumus pedagogiem, skolu administrācijas pārstāvjiem, vecākiem un plašākai sabiedrībai; tos apmeklējuši vairāk nekā 1200 interesenti,
  • informācija par projektu publicēta skolu mājas lapās, novadu un pilsētu medijos – kopumā 26 publikācijās.

Uzziniet vairāk par skolu paveikto:

kopsavilkums un secinājumi šeit

dalībnieku atziņas šeit

grafiki šeit

foto šeit foto mājas lapā

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv