Janvāris 2015

2015. gads- Eiropas gads Attīstībai (EYD2015)

2014. gada Eurobarometer aptaujas datu apkopojums par Latvijas sabiedrības nostāju jautājumā par attīstības sadarbības nozīmi un individuālo atbildību nabadzības mazināšanā pasaulē atklāj, ka 77% aptaujāto atbalsta palīdzības sniegšanu attīstības valstīm, taču tikai 24% uzskata, ka nabadzības mazināšanu pasaulē var ietekmēt arī katra paša personiskā iesaiste un rīcība. Lejupielādēt Eurobarometer pētījumu. Vairāk par Eiropas gadu Attīstībai https://europa.eu/eyd2015/lv/content/about-2015

Latvijā Eiropas gada attīstībai pasākumu koordinēšana uzticēta Latvijas Platformai attīstības sadarbībai (LAPAS). Gada laikā plānota virkne pasākumu studentiem, uzņēmējiem, lēmumu pieņēmējiem un ikvienam interesentam – filmu mēnesis, ceļojošā izstāde, interaktīvā telts, sarunas ar lēmumu pieņēmējiem, semināri par godīgu tirdzniecību, korporatīvo sociālo atbildību, konference par attīstības sadarbību, konkursi par interesanti atspoguļotiem atttīstības stāstiem u.c. Informācija http://lapas.lv/2015/01/2015-gads-visa-eiropa-gads-attistibai/

IAC jūs aicina sekot līdzi informācijai un iesaistīties EYD2015 pasākumos!

 

Kas notiek ar Tūkstošgades attīstības mērķiem pēc 2015. gada?

2015. gads ir arī gads, līdz kuram vajadzēja sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM), par ko pasaules valstis vienojās 2000. gadā, un kurā starptautiskā sabiedrība vienosies par turpmāko globālo ietvaru, kā izskaust nabadzību pasaulē un pāriet uz ilgtspējīgu attīstību. Kā turpinājums TAM pēc 2015. gada ir jaunie ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM), ar kuru palīdzību ir plānots stiprināt starptautiskās sabiedrības apņemšanos izskaust nabadzību un atbalstīt ilgtspējīgu attīstību — problēmas, kas ietekmē pašreizējo un nākamo paaudžu dzīvi. 2014. gada 19. jūlijā ANO Ģenerālās asambleja atklātā darba grupa nāca klajā ar 17 IAM, kas aptver ilgtspējīgu attīstību visās tās dimensijās, tostarp nabadzības un bada izbeigšanā, veselības un izglītības uzlabošanā, pilsētu ilgtspējas izaugsmē, klimata pārmaiņu mazināšanā, okeānu un mežu aizsardzībā. Pieņemt un apstiprināt IAM ir plānots 2015. gada septembrī ANO Ģenerālajā asamblejā. Lejupielādēt IAM

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv