Globālās izglītības aktivitātes Annas Brigaderes pamatskolā turpinās

Maija Klāsupa, Annas Brigaderes pamatskolas komandas koordinatore,


Annas Brigaderes pamatskolas skolotājas Inese Deņisova, Sandra Geislere, Svetlana Kursina un Maija Klāsupa visu otro semestri aprobēja projekta “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” materiālus. Reģionālajā seminārā mūsu projekta komanda apguva tēmas: mediju loma globālajā pasaulē, pārtikas drošība, sociālais taisnīgums: nauda, identitātes un kultūru daudzveidība, attīstības jomas vēsture, urbanizācija un dzīves kvalitāte. Klausījāmies brīvprātīgo pieredzes stāstus par Gvatemalu un analizējām mācību video “Āfrikas siltā sirds. Malavi”.

Mācot citus, daudz mācāmies pašas. Arī šajā semestrī skolēniem novadījām 10 mācību stundas, informatīvu pasākumu skolotājiem, tematisku pēcpusdienu 3.-5.klases skolēniem un informatīvi izglītojošu nodarbību Tērvetes novada interešu klubiņam “Kamenītes”.  Visvairāk aprobējām tēmas “Pārtikas drošība” un “Urbanizācija un dzīves kvalitāte” dažādos vecumposmos.

22.aprīlī vadījām atklāto nodarbību 3.-5.klases skolēniem “Pārtikas drošība”, pie mums viesojās šī projekta starptautiskās komandas pārstāves Latvijā – Linda Ugaine un Ilze Saleniece. Tematiskā pasākuma vadītājas bijām visas četras skolotājas, pasākuma izvērtējumā bija patīkami dzirdēt secinājumu, ka mūsu darbs ir ļoti saskanīgs, veiksmīgi papildinot citai citu. Savukārt mums pašām bija prieks par skolēnu aktīvo līdzdalību aktivitātēs par uztura piramīdu,foto stāstiem ar vienas nedēļas ēdienkarti vienai ģimenei dažādās pasaules valstīs, savas ģimenes recepti, ģeogrāfiskajām zināšanām, dažādu valstu ēdieniem un radošumu.

10.maijā skolotājas Svetlana Kursina un Maija Klāsupa Bites bibliotēkā tikās ar interešu klubiņu “Kamenītes”. Pasākumu sākām ar ievadaktivitāti, kurā izmantojām reģionālajā seminārā saņemto dāvanu – piepūšamo globusu. Veiksmīgi izceļojām pa vietām, kurās vēlētos kādreiz nokļūt. Pēc ievadaktivitātes noskaidrojām, ar ko klātesošajiem saistās jēdziens pārtikas drošība. Tā saistīta ar četrām dimensijām: pārtika ir pieejama fiziski, finansiāli, regulāri un ir uzturvielām bagāta. Nākamā aktivitāte bija saistīta ar stāstu par iecienītāko ģimenes recepti, ēdienu, garšu. Iepazīstinājām klausītājus ar fotogrāfa Peter Menzel projektu – dažādu pasaules valstu vienas ģimenes nedēļā izmantojamo pārtikas daudzumu. Sniedzām informāciju par badu pasaulē, bada cēloņiem, mītiem un patiesību par badu pasaulē. Iepazīstinājām klātesošos ar nelielu pārskatu par tēmu “Urbanizācija un dzīves kvalitāte”, kuras laikā veidojās diskusija par urbanizācijas negatīvo ietekmi uz pasauli kopumā un arī uz mums pašiem.  Prieks par “Kamenīšu” aktīvo līdzdarbošanos un ieinteresētību mūsu piedāvātajos uzdevumos.

 

Ar šo informatīvo pasākumu arī noslēdzām globālās izglītības aktivitātes šajā mācību gadā. Mūsu skolas projekta komandai izveidojusies veiksmīga savstarpējā sadarbība, protam cita citu papildināt atbilstošā mirklī, un šo sadarbību ne reizi vien augstu novērtējuši mūsu vadīto pasākumu dalībnieki. Labprāt iepazīstinātu arī citus interesentus ar tām globālās izglītības tēmām, kuras šī mācību gada laikā esam apguvušas un aprobējušas. Šīs tēmas māca domāt un raudzīties uz daudzām lietām globāli, paraudzīties pāri lokālās domāšanas robežai.

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv