Globālās izglītības stundas Cēsu Valsts ģimnāzijā

 

8.maijā projekta komandas pārstāvji tika laipni uzņemti Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, kur notika trīs atklātās stundas par dažādām globālās izglītības tēmām. Foto

Pirmo stundu par pārtikas drošību 10.klasē vadīja ekonomikas skolotāja Nadežda Persaņa. Skolotāja meistarīgi izmantoja un papildināja projekta materiālus - iepazīstināja jauniešus gan ar informāciju par sabalansēta uztura svarīgo nozīmi, gan ar dažādu pasaules valstu iedzīvotāju vienas nedēļas ēdienkarti, gan arī aicināja jauniešus izvērtēt dažādu pieņēmumu patiesumu. 10.klases skolēni aktīvi iesaistījās grupu darbā un droši un pārliecinoši pauda savus viedokļus. Skolotāja Nadežda Persaņa veicināja un atbalstīja jauniešu pārdomu apmaiņu, tādēļ stunda bija jo īpaši vērtīga, jo ļāva skolēniem sadzirdēt un papildināt vienam otru, izteikt savu redzējumu - tajā skaitā arī pretēju citu viedokļiem. Stundas tēmu jaunieši sasaistīja ar medijos lasīto, dzirdēto un citos mācību priekšmetos apskatīto, tādējādi stundas tēma – pārtikas drošība – tika veiksmīgi sasaistīta gan ar vietējām, gan starptautiskām aktualitātēm. Stundas beigās skolotāja aicināja jauniešus nākamās nedēļas laikā pierakstīt viņu ģimenēs patērēto pārtiku un aptuvenās izmaksas, lai varētu veikt aptuvenu aprēķinu par cēsnieka vienas nedēļas ēdienkarti.

Stundu „Mediju loma sabiedrībā” 12.klasei vadīja vēstures skolotājs Aivars Karlsons. Stundas sākumā skolēni pievērsās mediju jēdziena izpratnei, apzināja dažādus mediju veidus, kā arī

piefiksēja jauniešiem zināmo mediju nosaukumus. Pēc tam jaunieši diskusijas veidā pārrunāja to, kādas ir laba žurnālista īpašības, izceļot godīgumu, loģisko domāšanu un spriestspēju, ātrumu un objektivitāti. Skolotājs meistarīgi sasaistīja jauniešu viedokļu apmaiņu ar 12.klases skolēniem aktuālo – studiju un profesijas izvēli - un aicināja skolēnus aizdomāties par žurnāli

stiku kā iespējamo studiju izvēli. Stundas otrajā daļā skolotājs Aivars Karlsons aicināja stundas ietvaros apskatīt pašlaik aktuālās norises Ukrainā, izpētot mediju lomu un ietekmi, atspoguļojot notikumus Slovjanskā. Skolotājs aicināja aizdomāties par to, kādā veidā žurnālisti iegūst informāciju, vai un kādas ir atšķirības notikumu atspoguļojumā medijos Ukrainā, Krievijā un Latvijā, kā arī kādas ir sekas žurnālistu izvēlēm un principiem. Stundas noslēgumā mediju un žurnālistikas jautājumi tika veiksmīgi sasaistīti ar dažādām politikas un vēstures mācību priekšmetu tēmām.

Savukārt latviešu valodas skolotāja Sandra Nagle vadīja divas stundas 12.klasei tēmā „Kultūru daudzveidība”. Stundu ietvaros skolēni iepazinās ar kultūras jēdzienu un kultūru dažādību, un aizdomājās par sev nozīmīgām un arī citām tautām svarīgām vērtībām. Priekšstatu par kultūru daudzveidību jaunieši guva, izlasot un arī iestudējot dažādu tautu pasakas. Jaunieši radoši iejutās dažādos pasaku varoņu tēlos, kā arī prata aiz stāstiem saskatīt svarīgo katras pasakas vēstījumu. Pēc krāšņajiem priekšnesumiem skolēni salīdzināja citu tautu pasakās atpazītās vērtības ar latviešu sakāmvārdos apslēpto. Otrās stundas noslēgumā skolotāja Sandra Nagle lieliski kopsavilka abās stundās apskatīto un aicināja jauniešus uzrakstīt savas pasakas, kas balstītas uz katram jaunietim svarīgajām vērtībām, kas tika atzīmētas pirmās stundas sākumā. Stundas norisi un būtību labi raksturo viena jaunieša teiktais – „cilvēki mainās, un tehnoloģijas attīstās, tomēr vērtības paliek”.

Kopumā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas stundas raksturoja gan saliedētā un draudzīgā atmosfēra, gan arī skolēnu prasmes veidot un piedalīties kvalitatīvā diskusijā par visdažādākajām tēmām. Jaunieši bija motivēti un ieinteresēti globālās izglītības tēmās un aktīvi iesaistījās stundās.

Par draudzīgo uzņemšanu rūpējās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas komandas koordinatore Laima Pērkone. Paldies Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija skolotājiem par atvērtību, profesionalitāti gan savas tēmas izklāstā, gan sadarbībā ar skolēniem, kā arī sirsnīgo uzņemšanu!

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv