Noslēgušās atvērto durvju dienas projekta skolās

 

Laikā no 2014.gada 12.marta līdz 8.maijam visas projekta skolas vēra savas durvis ciemiņiem, aicinot uz globālās izglītības (GI) atklātajām stundām un pasākumiem. Paldies visām projekta skolu komandām par lielo ieguldīto darbu atklāto nodarbību sagatavošanā, profesionāli augstvērtīgo sniegumu un pozitīvo atmosfēru! foto

Divu mēnešu laikā projekta ieviešanas komandas pārstāvji viesojās visās projekta skolās, lai praksē pārliecinātos par projekta ietvaros topošo globālās izglītības programmu un mācību materiālu pielietojumu. Ciemiņu vērtējumam tika nodotas projekta semināros iepazītās globālās izglītības aktivitātes, bija iespējams vērot un salīdzināt to adaptēšanas iespējas visās izglītības pakāpēs no pirmsskolas līdz pat 12.klasei.

Daudzviet iespēju ienākt pa „atvērtajām durvīm” un baudīt globālo dimensiju mācību procesā izmantoja projektā tieši neiesaistītie pedagogi, skolas administrācija un skolēnu vecāki. Vairākas skolas bija uzaicinājušas arī viesus no novadu Izglītības pārvaldēm, metodiskajām apvienībām, kolēģus no citām izglītības iestādēm, žurnālistus. Iespēju viesoties projekta skolās izmantoja arī IZM Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti un citi izglītības jomas eksperti.

Būtiskākās skolu vizīšu ietvaros gūtās atziņas. Globālo dimensiju veiksmīgi iespējams iedzīvināt jau darbā pirmsskolā un sākumskolā. Pozitīva mācīšanās atmosfēra, vecumposmam adekvāta valoda un temps ir galvenās panākumu atslēgas. Vairākās skolās varēja vērot, ka, strādājot ar vismazākajiem, pedagogam lieliski palīgi un atbalsta resurss ir vecāko klašu skolēni. Skolotāji projekta materiālus profesionāli papildina ar jaunākajām sabiedriski politiskajām aktualitātēm, piemēram, mediju nodarbībā analizējot žurnālistu lomu Ukrainas – Krievijas konflikta atspoguļošanā. GI tematika skolēniem ir saistoša, to apliecina skolēnu aktivitāte stundās, izzinošie jautājumi un dalīšanās savā pieredzē un uzskatos. Atklātās nodarbības pierādījušas arī neierobežotas lokālā un globālā konteksta integrēšanas iespējas – sākot no savas ģimenes „pārtikas groza” izpētes nodarbībā par pārtikas drošību līdz pat gandarījumam par savas lokālās identitātes spēku un potenciālu nodarbībās par urbanizāciju un pasaules kultūru daudzveidību. GI materiālus iespējams adaptēt darbam dažādos mācību priekšmetos, klases audzinātāja stundās un ārpusstundu aktivitātēs.

Skolotāji atzīst, ka lielākais izaicinājums darbā ar projekta materiāliem ir atraktīvajā saturā nepazaudēt globālo dimensiju un prast sabalansēt nodarbības plānojumu ar skolēnu vecumposma īpatnībām un stundai atvēlēto laiku.

Projekta klātbūtne jūtama arī skolu noformējumā – klasēs un gaiteņos izvietoti skolēnu darbi, atziņas un fotogrāfijas. Īpaši iepriecinoši, ka skolu vizītes bijis abpusēji noderīgs process. Kā atzina projekta skolotāji, viņiem tā bijusi iespēja pārliecināties par savu pedagoģisko varēšanu, saņemt atzinību un profesionālus ieteikumus, ieraudzīt pašiem sevi, savus audzēkņus un skolu kopumā ar ciemiņu acīm un stiprināties pozitīvā pašapziņā.

Skolu vizītēs gūtās atziņas tiek iestrādātas topošajos globālās izglītības mācību materiālos, kuri, projektam noslēdzoties, tiks nodoti izmantošanai izglītības darbiniekiem Latvijā un citās Eiropas valstīs.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv