Baltinava

Globālās izglītības pēcpusdiena „Identitāte un kultūru daudzveidība” Baltinavas vidusskolā 2014.gada 27.martā

 

27.martā Baltinavas vidusskolas „Paaudžu centrā” kopā pulcējās skolotāji, skolēni un viņu vecāki, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, lai vērtētu un svinētu kultūras daudzveidību.

Baltinavieši lepojas ar savu skolu, novadu, valodu un cilvēkiem. To skolā un skolas apkārtnē varēja just ik uz soļa - ar mīlestību jauniešu vokālā ansambļa „Vērmelīte” izdziedātajās dziesmās, sakārtotajā skolas vidē, Lieldienu un pavasara noskaņās sapostajā apkārtnē, katra sastaptā baltinavieša attieksmē.

Skolas projekta komanda – direktors Imants Slišāns, skolotājas Lilita Kūkoja, Inta Ludborža, Irēna Kaša un Indra Keiša bija noorganizējusi aizraujošus uzdevumus, kuros tika iesaistīti visi atnākušie - dalībniekiem bija rūpīgi jāpēta fotogrāfijas, lai saprastu, kādu globālās izglītības tēmu tās ilustrē, jāuzmin, no kuras valsts nākušas dažādas Baltinavas veikalā nopērkamās preces, jāveido definīcijas jēdzieniem kultūra un identitāte, jāvērtē cilvēku identitātes redzamās un slēptās izpausmes aktivitātē „Kultūru aisbergs”. Iesaistījās un viedokli izteica visi, azarts un prieks pildīja telpu.

Mācīšanās ir izzinošs un arī radošs process. Tā ir  arī svētku svinēšana pēc labi paveikta darba. Par kopējiem svētkiem izvērtās dalībnieku prezentācijas par dažādu tautu pasaku tēliem, sižetiem un vērtībām. Globālā izglītība rosina meklēt saiknes starp citiem un mums nozīmīgo. Pasakas deva ierosmi, lai skolēni sarunātos par vērtībām, uzskatiem, problēmām un ikdienas situācijām, kas ir līdzīgas mums un cilvēkiem citur pasaulē.

Skolēnu atziņas un pārdomas: „Cilvēks spēj pielāgoties dabai, jo pats ir dabas daļa”, „Dodoties pie citu kultūru cilvēkiem, ir jāciena viņu tradīcijas un paradumi”, „Gan folklorā, gan mūsu ikdienā novērojam situācijas, kad parādās „dubultais godaprāts”, „Ir jānovērtē palīdzība, ko saņemam no citiem. Latvijā cilvēki mēdz izmantot atbalstu no Eiropas Savienības fondiem, bet vienlaikus pukoties, ka dzīvot ES ir slikti. Arī cilvēki attīstības valstīs ne vienmēr novērtē palīdzību, ko saņem no attīstītajām valstīm.” Vislielāko jautrību klātesošajiem sagādāja piemērs no ikdienas situācijas, kas parādīja, kādi neveikli un nepatīkami pārpratumi var rasties, ja cilvēki izplata nepārbaudītas ziņas.

Zināšanas par citām tautām un tradīcijām tika paplašinātas, baudot skolotājas Intas Ludboržas stāstījumu par pieredzēto Izraēlā.

Pasākumu noslēdza kopīgi dziedāta Baltinavas himna. Tās vārdi: „Te ieaugt tā kā bērzs es vēlos, šis ciemats, lai vēl baltāks kļūst” ir nozīmīgi un simboliski arī globālās izglītības vērtību kontekstā.

Paldies, Baltinavas vidusskolas projekta komandai un skolotājiem par rūpīgi sagatavoto un izcili novadīto globālās izglītības pasākumu! Paldies skolēniem par ieinteresētību, aizrautību un aktīvo līdzdalību!

Lai arī turpmāk stiprina apziņa par Baltinavas cilvēku spēku un varēšanu globālajā pasaulē!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv