Balvi

Globālās izglītības diena „Kā labāk dzīvot labākā pasaulē?” Balvu Valsts ģimnāzijā 2014.gada 26.martā

 

Balvu Valsts ģimnāzijā marta pēdējā nedēļa bija globālās izglītības nedēļa, kuras moto – „Kā labāk dzīvot labākā pasaulē?”. Tās ietvaros notika nodarbības par izglītības pieejamību dažādās valstīs, filmu vakars, dažādu lietu un emociju mainīšanas akcijas, pieredzes stāstu diena, Zemes stunda.

26.martā skola vēra durvis ciemiņiem, lai starpnovadu skolu skolotājus un skolēnus, kā arī vietējā laikraksta „Vaduguns” žurnālistus iepazīstinātu ar projektu un dotu ieskatu, kā mācīt un mācīties par pasaulē notiekošo. Ģimnāzijas direktore Inese Paidere savā uzrunā akcentēja, ka globālo pasauli var iepazīt ar dažādu datu nesēju starpniecību, tomēr visdzīvākās ir zināšanas, kuras gūtas saskarsmē ar citu kultūru cilvēkiem un piedaloties projektos, kas runā par pasaules dažādību, savstarpējo cieņu un toleranci. Tikšanās turpinājās ar pārdomu brīdi par cilvēkiem, kuru likteņus traģiski mainīja 1949.gada 25.marta notikumi – skolotāja Irēna Šaicāne kopā ar skolēniem piedāvāja ieskatu sāpju un cerību vēstulēs, kas rakstītas trimdas vietās Sibīrijā un Tālajos Austrumos.

Projekta dalībnieces - skolotājas Ieva Useniece, Valentīna Pužule un Līga Andersone skolēnus un skolotājus iesaistīja globālās izglītības nodarbībās par urbanizāciju un dzīves kvalitāti, stereotipiem un par to, kā kafija no audzētāja nonāk līdz patērētājam. Pasākuma noslēgumā mājinieki un viesi no Balvu pamatskolas, Rugāju un Bērzpils vidusskolām pārrunāja nodarbībās pieredzēto un baudīja pašu sarūpētos lokālos našķus.

Dienas otrajā pusē projekta koordinatore Ināra Konivale aicināja skolas skolotājus piedalīties nodarbībā par mediju lomu globālajā pasaulē. Dalībnieki ar aizrautību iesaistījās aktivitātē „Vai tu viņu pazīsti”, cenšoties atpazīt novadniekus – žurnālistus, kuri strādā vietējos un nacionālajos medijos. Spraigas diskusijas izvērtās par to, kādam ir jābūt labam žurnālistam un kādus masu medijus ikdienā visbiežāk lieto pieaugušie un jaunieši. Savā pieredzē par žurnālista darba izaicinājumiem dalījās laikraksta  „Vaduguns” redaktors Edgars Gabranovs un žurnāliste Maruta Sprudzāne. Komentējot globālo notikumu ietekmi uz žurnālistu darbu vietējos medijos, E.Gabranovs atzina, ka vietējo ziņu nozīme globālajā pasaulē nemazinās, tās ir un būs aktuālas un pieprasītas. To pastiprināja arī M.Sprudzānes teiktais, ka neviens notikums nav par sīku, lai par to rakstītu un viens no žurnālista uzdevumiem ir ikdienas sīkumos saskatīt veiksmes stāstus.

Projekta komandas vārdā – paldies par tēmu daudzveidību, radošumu, lielisko komandas darbu un veiksmīgo lokālā un globālā sasaisti! Lai arī turpmāk izdodas ieinteresēt globālās izglītības tematikā kolēģus savā un citās skolās!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv