Jēkabpils

 

Atklātās nodarbības Jēkabpils vakara vidusskolā

Martā projekta skolas uzsāk nākamo globālās izglītības materiālu aprobācijas posmu, kas ilgs līdz maija vidum. Skolotāji vada arī atklātās stundas un pasākumus, 12.martā tādu vērojām Jēkabpilī, kur 11. klases skolēniem Jēkabpils vakara vidusskolas skolotājas Rainelda Muižniece un Irina Zeņina vadīja integrēto stundu par tēmu "Sociālais taisnīgums: nauda".

Divās mācību nodarbībās skolēni pētīja naudas īpašības un vēsturisko attīstību, diskutēja par naudas lomu mūsdienu cilvēka dzīvē, iepazinās ar dažādu valstu naudaszīmēm un vērtēja naudas nozīmi valstiskās identitātes uzturēšanā. Atklātajās stundās profesionāli tika integrēti ekonomikas, latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību mācību satura elementi.

Nodarbības bija balstītas projekta ietvaros izstrādātajos materiālos, kurus skolotājas Irina Zeņina un Rainelda Muižniece bija papildinājušas ar atsaucēm uz kino, mūziku, periodiku un literārajiem darbiem, kuros skarta naudas tematika. Jēgpilni tika izmantoti tehniskie mācību palīglīdzekļi – skolēni ar interesi uz interaktīvās tāfeles veidoja naudas definīciju, bet nodarbības noslēgumā savu pašvērtējumu fiksēja ekonomiskās aktivitātes cikla grafikā. Spraigas izvērsās diskusijas par naudas lomu cilvēka dzīvē. Daniels: „Mīlestību, laimi, draudzību par naudu nopirkt nevar. Ceru, ka nākotnē nauda netiks lietota vispār, jo visas cilvēku bēdas, bezdarbs un citas nelaimes izraisa nauda.”

Stundas norisi augstu novērtēja Jēkabpils sociālo zinību metodiskās apvienības vadītāja Maija Kīne. Skolas direktore Aelita Bērziņa dalījās priekā par to, ka abas skolotājas radoši strādā ikvienā savā mācību stundā. Skolas projekta komanda atzina, ka projekta materiāli tiek aktīvi izmantoti darbā ar visu vecumposmu skolēniem un padara mācību stundas krāsainākas un aizraujošākas.

Paldies skolotājiem par drosmi un milzīgo ieguldīto darbu nodarbību sagatavošanā!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv